097 363 9229
ẢNh đại diện

Đồng hồ Văn phòng quốc hội

Đồng hồ công cộng SEN được chọn để lắp đặt cho Văn phòng Quốc hội. Kích thước 2,6 m; sai số thời gian 1 phút / năm; chạy bằng nguồn pin sạc Lion, 10 năm thay một lần …

Đồng hồ công cộng SEN được chọn để lắp đặt cho Văn phòng Quốc hội. Kích thước 2,6 m; sai số thời gian 1 phút / năm; chạy bằng nguồn pin sạc Lion, 10 năm thay một lần …