0979427337
ẢNh đại diện

Công an tỉnh Điện Biên

Dự án đồng hồ trụ sở công an tỉnh Điện Biên

Dự án đồng hồ trụ sở công an tỉnh Điện Biên

Đồng hồ 4 mặt, đường kính mặt 3m