0979427337
ẢNh đại diện

Đồng hồ có mặt phản quang

Đồng hồ có mặt phản quang, xem rõ cả ngày và đêm Đồng hồ đã được lắp đặt cho bến xe ô tô Thượng lý Hải phòng tháng 4 năm 2015

Đồng hồ có mặt phản quang, xem rõ cả ngày và đêm Đồng hồ đã được lắp đặt cho bến xe ô tô Thượng lý Hải phòng tháng 4 năm 2015